Studniówka Maturalna

Regulamin serwisu studniowkamaturalna.pl (Studniówka Maturalna)

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://studniowkamaturalna.pl/ (dalej również jako „Serwis”), prowadzonego przez Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@studniowkamaturalna.pl
 2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

§2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis (znajdujący się pod adresem internetowym https://studniowkamaturalna.pl/ oraz jego rozwinięciami), którym jest Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@studniowkamaturalna.pl;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego zawarła Umowę o świadczenie Usługi;
 3. Konto Klienta – przestrzeń sieciowa Klienta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Klient może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;
 4. Korepetycje Grupowe – zajęcia grupowe na żywo w formie webinaru prowadzone przez Prowadzącego z wykorzystaniem dostosowanego do tego celu narzędzia;
 5. Materiały – wszelkie treści cyfrowe kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://studniowkamaturalna.pl lub jego rozwinięciami) przez Administratora w dowolnej formie i zestawieniu, a w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Dostęp do określonych Materiałów jest Klientowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi Serwisu Studniówkamaturalna.pl;
 6. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Administratora, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych produktów Serwisu;
 7. Okres Dostępu – określony przedział czasu, w którym Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi;
 8. Opłata – określona w chwili zakupu kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiścić za Usługę lub Pakiet. Opłata może mieć charakter jednorazowy albo cykliczny w zależności od rodzaju Usługi lub Pakietu jak i od wybranej przez Klienta formy płatności;
 9. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm);
 10. Pakiet – zbiór Usług oferowanych przez Administratora.
 11. Prowadzący – osoba posiadająca odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu szkolnego na oznaczonym poziomie będącym podanym do wiadomości Klienta w Serwisie;
 12. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Klientem i Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz dokonanie opłaty przez Klienta;
 13. Usługa – świadczenie Administratora oferowane w ramach Serwisu.

§3 Opis Usług

 1. Studniówkamaturalna.pl jest serwisem internetowym, w ramach którego świadczone są usługi edukacyjne, w szczególności przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Usługi świadczone w Serwisie mogą być oferowane w formie Pakietów lub odrębnie i są odpłatne.
 3. W ramach Usługi mogą być wysyłane Klientom powiadomienia e-mail oraz SMS przypominające o istotnym terminie lub wydarzeniu.
 4. Dostęp do Usługi udzielany jest na czas określony podany przy zakupie określonej Usługi bądź Pakietu (Okres Dostępu).
 5. Administrator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi i Serwisu, które nie wpływają negatywnie na prawa nabyte w związku z zawarciem Umowy.

§4 Zawarcie umowy

 1. Usługa świadczona jest Klientowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem i Klientem na warunkach określonych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa jest zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie elektronicznej.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybór jednego z Pakietów oferowanych w Serwisie, a następnie dokonania płatności (w przypadku nowych Klientów połączonego z rejestracją oraz pierwszą akceptacją Regulaminu, w ramach którego zostaje utworzone Konto Klienta), z chwilą dokonania Opłaty przez Klienta na rzecz Administratora.
 4. Przy dokonywaniu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta:
  • imienia i nazwiska;
  • numeru telefonu;
  • adresu e-mail;
  • zanonimizowanej nazwy użytkownika (opcjonalnie);
  • utworzenia hasła do Konta Klienta
 5. Administrator przekazuje Klientowi na trwałym nośniku poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość. Odrębne potwierdzenie nie jest wysyłane w przypadku przedłużenia subskrypcji.
 6. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, w szczególności w przypadku współdzielenia konta lub udostępniania linków do Korepetycji Grupowych.
 •  

§5 Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do terminowego wnoszenia Opłat za Usługę.
 2. Wysokość Opłaty jest określona przy opisie Usługi oferowanej w Serwisie i dostępna jest przed zawarciem Umowy.
 3. Opłata za Usługę zamówioną w Serwisie może być dokonana w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Klienta, spośród dostępnych sposobów płatności określonych w Serwisie. Realizacja płatności, w tym elektronicznych realizowana jest przez Operatorów tych płatności na zasadach przez nich określonych. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:
  1. płatność kartą przez Operatora Płatności Stripe;
  2. Przelewy24®;
  3. PayU®;
  4. PayPo poprzez PayU i Przelewy24®
 4. Klient zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty z góry.
 5. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Administratora.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: Bright mind sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, lub poprzez e-mail na adres kontakt@studniowkamaturalna.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na studniowkamaturalna.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Jednak Klientom, którzy zakupili Usługę na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem się pierwszego egzaminu maturalnego w Polsce, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy – §6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§7 Korepetycje Grupowe

 1. W ramach Serwisu mogą być oferowane Korepetycje Grupowe (osobno lub w Pakietach), które odbywają się w grupach w formie webinaru w terminach podanych na Koncie Klienta.
 2. Dołączenie do Korepetycji Grupowych odbywa się za pomocą linku znajdującego się na Koncie Klienta obok terminu spotkania odsyłającego do platformy webinarowej, na której odbywają Korepetycje Grupowe. Klienci uczestniczący w zajęciach podają przy dołączeniu do webinaru nick, którym chcą się posługiwać w jego trakcie, który jest widoczny dla prowadzącego oraz pozostałych uczestniczących.
 3. Dołączenie do Korepetycji Grupowych możliwe jest jedynie przy użyciu e-maila podanego w trakcie rejestracji Konta Klienta. Uczestnicy używający innego e-maila zostaną usunięci z webinaru i zablokowani.
 4. W czasie trwania Korepetycji Grupowych Klienci uczestniczący w webinarze mają do dyspozycji tylko czat, za pośrednictwem którego mogą się porozumiewać z prowadzącym oraz innymi uczestnikami webinaru.
 5. Korepetycje Online są nagrywane.
 6. Nagrania są udostępniane Klientom w Serwisie.
 7. Klienci uczestniczący w Korepetycjach Grupowych są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej. W przypadku wysyłania na czacie webinaru haseł lub komentarzy niekulturalnych, wulgarnych lub obraźliwych Prowadzący może podjąć decyzję o wykluczeniu Klienta z zajęć. Wykluczenie Klienta z zajęć jest podstawą do wypowiedzenia Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Niedopuszczalne jest udostępnianie linków do Korepetycji Online lub współdzielenie konta, które również jest podstawą do wypowiedzenia Umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Brak uczestnictwa w zajęciach online nie jest podstawą do żądania zwrotu części lub całości Opłaty.

§8 Przesyłka Niespodzianka

 1. Dla chętnych Klientów, którzy wybrali Usługę lub Pakiet, w skład których wchodzą Korepetycje Grupowe możliwe jest otrzymanie przed egzaminem upominku od Administratora.
 2. Warunkiem koniecznym wysłania przez Administratora upominku jest prawidłowe wypełnienie zgłoszenia, w którym Klient poda adres korespondencyjny, na który zostanie wysłany upominek.
 3. Formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony Klientowi za pośrednictwem Serwisu lub wiadomości email.

§9 Wymagania sprzętowe

Możliwość zawarcia przez Klienta Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi jest uzależniona od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

 1. zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:
  1. Mozilla Firefox;
  2. Opera;
  3. Google Chrome;
  4. Microsoft Edge;
  5. Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

§10 Newsletter

 1. Każdy ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Prenumerujący zapisujący się do Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Administratora korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Prenumerujący ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@studniowkamaturalna.pl lub skorzystać linku do rezygnacji znajdującego się w każdym mailu marketingowym.

§11 Prawa autorskie

 1. Materiały podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów dysponuje Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie do własnego użytku osobistego.
 4. Rozpowszechnianie, utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta w Materiały, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

§12 Odpowiedzialność

 1. Korzystanie przez Klienta z Usługi nie gwarantuje zdania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
 2. Administrator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora nie powodują okoliczności niezależne od Administratora, w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.

§13 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie ((+48) 505 403 298) lub elektronicznie na adres kontakt@studniowkamaturalna.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
 6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
 7. Klient, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów mailowo oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie, w tym pod adresem studniowkamaturalna.pl. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 5. Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@studniowkamaturalna.pl, jest administratorem danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.