Studniówka Maturalna

Matura próbna - jak się przygotować? Studniówka Maturalna

Matura próbna - jak się przygotować?

Zanim rozpocznie się matura 2024, maturzystki i maturzystów czeka matura próbna. CKE oraz 2 wydawnictwa ogłosiły już terminy swoich testów diagnostycznych. Kiedy się odbędą? Jak się do nich przygotować? Co powtórzyć przed maturą próbną?

W tym wpisie prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z maturą próbną. Przedstawimy harmonogramy, sprawdzimy, czy mogą być oceniane i co powtórzyć, żeby zdać jak najlepiej. 

Przeanalizujemy sprawozdania z matury 2023, sprawdzimy rekomendacje egzaminatorek i egzaminatorów z testów diagnostycznych 2022 i zaprezentujemy najważniejsze wskazówki. Wskażemy, gdzie maturzystki i maturzyści znajdą odpowiedzi do matur próbnych i odpowiemy na pytanie, czy matura próbna faktycznie jest trudniejsza.

Spis treści:

Kiedy matura próbna 2024?

Matura próbna, nazywana inaczej testem diagnostycznym, ma 2 ściśle określone przez CKE cele: informacyjny oraz diagnostyczny. 

Uczennice i uczniowie poprzez maturę próbną zapoznają się z arkuszem egzaminacyjnym w warunkach, w których przystąpią do matury 2024 w maju. Egzamin realizuje też cel diagnostyczny, bo sprawdza wiadomości i umiejętności osoby zdającej oraz wskazuje jej mocne i słabe strony. Matury próbne na ten moment ogłosiła Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Wydawnictwo Operon i Nowa Era. 

W dniach 21-24 listopada 2023 roku odbędzie się Próbna Matura z Operonem. 

W ramach egzaminu maturzystki i maturzyści sprawdzą swój poziom wiedzy, oswoją się z warunkami egzaminacyjnymi oraz wezmą udział w inscenizacji matury ustnej z języka polskiego. 

Dnia 21 listopada 2023 roku odbędzie się matura próbna z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 22 listopad to test diagnostyczny z matematyki na dwóch poziomach zaawansowania. Trzeci dzień to matura próbna z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Ostatniego dnia osoby zdające przystąpią do matur próbnych z przedmiotów dodatkowych. Po zakończonym teście diagnostycznym, dyrekcja szkoły otrzyma raporty z wynikam. 

W marcu 2024 odbędzie się druga edycja Próbnej Matury z Operonem, dzięki czemu osoby zdające sprawdzą swój postęp w nauce.

Próbna Matura z Operonem – więcej informacji 

Centralna Komisja Egzaminacyjna organizuje matury próbne od 6 do 9 grudnia 2023 roku. 

W środę o godzinie 9:00 maturzystki i maturzyści przystąpią do testu diagnostycznego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnego dnia o tej samej godzinie rozpocznie się matura próbna z matematyki. Ostatniego dnia szkoły przeprowadzą testy diagnostyczne z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. 

Informacja z 19 października od Dyrektora CKE

W dniach 4-11 stycznia 2024 Nowa Era organizuje swoje matury próbne. 

Już 4 stycznia o godzinie 9:00 odbędzie się matura próbna z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godzinie 14:00 rozszerzona biologia. 5 stycznia to według harmonogramu matura próbna z matematyki na poziomie podstawowym oraz rozszerzona historia. Trzeciego dnia powinny odbyć się testy diagnostyczne z języka angielskiego i języka niemieckiego na dwóch poziomach zaawansowania. Na dzień 9 stycznia 2024 roku Nowa Era proponuje maturę próbną na poziomie rozszerzonym z dwóch przedmiotów – z języka polskiego i z chemii. Na kolejny dzień wydawnictwo zaplanowało test diagnostyczny z rozszerzonej matematyki oraz wiedzy o społeczeństwie. Ostatni dzień matur próbnych Nowej Ery to egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z geografii i z fizyki.

Diagnoza PRZED MATURĄ – Nowa Era

Matura próbna - jak się przygotować?

Matura próbna – co zabrać ze sobą?

Na prawdziwej maturze obowiązkowo musisz zabrać dwie rzeczy: dokument potwierdzający tożsamość oraz długopis/pióro z czarnym tuszem lub atramentem. 

Matura próbna raczej nie będzie wymagać od Ciebie zabrania ze sobą dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość, ale warto upewnić się i zapytać swojej nauczycielki/nauczyciela. Dodatkowo możesz wnieść też inne przedmioty w zależności od tego, do jakiego egzaminu przystępujesz.

Niektóre materiały i przybory pomocnicze zapewnia szkoła a inne zapewnia osoba zdająca. Jeżeli w dokumencie CKE nie jest określone, kto zapewnia przedmioty, decyduje o tym dyrekcja szkoły i informuje o tym osoby zdające w danej placówce. Sprawdź, jakie materiały i przybory pomocnicze możesz zabrać na maturę próbną:

 1. Linijka – zapewnia szkoła lub zdający – biologia (fakultatywnie), chemia (fakultatywnie), fizyka (obowiązkowo), geografia (obowiązkowo), matematyka (obowiązkowo)
 2. Kalkulator prosty – zapewnia szkoła lub zdający – biologia (obowiązkowo), geografia (obowiązkowo), informatyka (obowiązkowo), matematyka (obowiązkowo), wiedza o społeczeństwie (fakultatywnie)
 3. Kalkulator naukowy – zapewnia szkoła lub zdający – chemia (obowiązkowo), fizyka (obowiązkowo)
 4. Cyrkiel – zapewnia szkoła lub zdający – matematyka (obowiązkowo) [Rysunków i zadań nie wykonuje się ołówkiem, więc cyrkiel nie może być z ołówkiem.]
 5. Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – zapewnia szkoła – biologia (obowiązkowo), chemia (obowiązkowo), fizyka (obowiązkowo)
 6. Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki – zapewnia szkoła – matematyka (obowiązkowo)
 7. Lupa – zapewnia szkoła lub zdający – geografia (fakultatywnie), historia (fakultatywnie), historia sztuki (fakultatywnie), historia muzyki (fakultatywnie)
 8. Odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami – zapewnia szkoła lub zdający – historia muzyki (obowiązkowo)
 9. Słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) nie mniej niż 1 na 25 osób – zapewnia szkoła – język białoruski (obowiązkowo), język litewski (obowiązkowo), język ukraiński (obowiązkowo)
 10. Słownik języka kaszubskiego nie mniej niż 1 na 25 osób – zapewnia szkoła – język kaszubski (obowiązkowo)
 11. Słownik łacińsko-polski dla każdego zdającego – zapewnia szkoła – język łaciński i kultura antyczna (obowiązkowo)
 12. Atlas historyczny nie mniej niż 1 na 25 osób – zapewnia szkoła język łaciński i kultura antyczna (obowiązkowo)

Czy matura próbna może być oceniana?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje w Informacji z 19 października, że wystawianie ocen za wyniki testu diagnostycznego jest nieuzasadnione. Pomimo tego, dyrektor CKE rekomenduje przekazanie informacji zwrotnej osobie zdającej, żeby wiedziała, nad czym musi jeszcze popracować. Ponadto, matura próbna CKE może zawierać materiał, który nie był jeszcze omawiany na lekcji. Wynika to z faktu, że egzamin maturalny jest przygotowany na podstawie całości wymagań egzaminacyjnych.

Matura próbna – jak się ubrać?

Matura próbna, jak sama nazwa wskazuje, nie jest prawdziwym egzaminem maturalnym, więc zasady obowiązujące na sali egzaminacyjnej mogą się różnić. Elegancki ubiór na maturze próbnej może być wymagany przez szkołę, dlatego warto zapytać o to nauczycielki/nauczyciela. Nawet jeśli odświętny ubiór nie jest wymagany, zachęcamy do tego, aby stworzyć sobie samemu/samej warunki jak najbardziej zbliżone do tych w maju 2024 roku. 

Czy matura próbna jest obowiązkowa?

CKE w informacji z 19 października 2023 roku podaje, że przeprowadzenie testu diagnostycznego przez szkoły jest dobrowolne. Dyrektor CKE rekomenduje przeprowadzenie testu w warunkach zbliżonych do tych, które będą obowiązywać na maturze 2024. Maturzystka lub maturzysta przystępuje do matury próbnej w zależności od decyzji szkoły, ale jego/jej wyniki testu diagnostycznego nie powinny stanowić podstawy do wystawienia oceny z matury próbnej.

Co jeśli nie zdam matury próbnej?

Matura próbna to tzw. test diagnostyczny. Odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem do prawdziwego egzaminu maturalnego i ma na celu oswoić osobę zdającą z warunkami panującymi na maturze oraz wskazać to, co warto jeszcze powtórzyć przed prawdziwym egzaminem w maju. O ile na egzaminie maturalnym w formule 2023 obowiązują progi zdawalności 30% dla przedmiotów obowiązkowych, tak matury próbnej nie można nie zdać.

Sprawdzam, co muszę wiedzieć o maturze 2024

Co powtórzyć przed próbną maturą?

Jak przygotować się do matury próbnej z języka polskiego?

CKE jako największą słabość maturzystek i maturzystów wskazuje porównywanie, syntetyzowanie i uogólnianie problematyki dwóch tekstów nieliterackich w swoich sprawozdaniach i rekomendacjach. Dodatkowo, podkreśla, że osoby zdające mają problem z redagowaniem i ukierunkowaniem tematycznym notatki syntetyzującej. W związku z powyższym, rekomendujemy, aby poświęcić więcej czasu na zapoznawanie się z tekstami nieliterackimi oraz ich analizę. Zalecamy też, aby przed maturą próbną przećwiczyć redagowanie notatki syntetyzującej.

Chcę nauczyć się notatki syntetyzującej

Eksperci zwracają też uwagę na sposób budowania argumentacji maturzystek i maturzystów. Osoby zdające formułują swoje argumenty w ogólnikowy sposób, a tymczasem CKE wymaga szczegółowych odniesień do utworów literackich. Zwracamy uwagę na to, żeby przypomnieć sobie treść i problematykę lektur, opracować listę motywów w lekturach obowiązkowych i nie streszczać utworów w wypowiedzi pisemnej i ustnej. Twoja odpowiedź powinna być bezpośrednio powiązana z pytaniem, jakie otrzymałeś(-aś).

Lista lektur obowiązkowych – matura 2024

Temat Twojego wypracowania, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, powinien być dla Ciebie zrozumiały, tak, abyś mógł/mogła dobrać do niego odpowiednia lekturę obowiązkową i inny utwór literacki. Pamiętaj o tym, aby Twoje wypracowanie na maturze próbnej było analizą tekstów, a nie streszczeniem. W celu pogłębienia interpretacji powinieneś/powinnaś przywołać dwa konteksty do tekstów głównych np. inny utwór literacki, piosenka, komiks, film.

Konteksty – od romantyzmu do pozytywizmu

Zadbaj o to, aby Twoja praca pisemna była wartościowa i nie zawierała tzw. “lania wody”. Pamiętaj, że o jakości wypracowania nie świadczy jego długość, dlatego jeżeli trudno Ci osiągnąć minimum słów w pracy pisemnej, warto zadbać o dodatkowe uszczegółowienie tekstu głównego związane z tematem Twojej pracy lub pogłębienie interpretacji tekstu głównego w ramach realizacji kontekstu. Postaraj się unikać skrótów myślowych, popracuj nad swoim zasobem leksykalnym i sprawdź, czy w Twojej pracy pisemnej występują błędy językowe.

Maturalne pułapki poprawnej polszczyzny 

Jak przygotować się do matury próbnej z matematyki?

Jeżeli chcesz dobrze przygotować się do matury próbnej, skup się na zadaniach, które wymagają zaplanowanej strategii rozwiązania, zbadania własności podanego modelu, uzasadnienia tezy twierdzenia lub przeprowadzenia rozumowania i dobrania trafnych argumentów na rzecz prawdziwości tezy twierdzenia. CKE rekomenduje też rozwiązywania zadań na dowodzenie, a w szczególności na podzielność w zbiorze liczb całkowitych. Warto też zwrócić uwagę na zadania kilkuetapowe.

Repetytorium maturalne z matematyki

Ze sprawozdania CKE oraz z rekomendacji egzaminatorów i egzaminatorek wynika też, że kluczowe w rozwiązywaniu zadań maturalnych jest stosowanie się do czasowników operacyjnych w poleceniu (np. oblicz, wyraź, wykaż). Na maturze próbnej postaraj się zwrócić uwagę na poprawny zapis w obliczeniach lub w przekształceniach algebraicznych. Jeżeli masz wystarczająco dużo czasu podczas matury, sprawdź poprawność otrzymanych wyników innymi sposobami. Zdecyduj, czy Twoje rozwiązanie jest sensowne np. czy otrzymałeś(-aś) wynik dodatni jako długości boku wielokąta.

Popracuj nad swoją sprawnością rachunkową, przypomnij sobie prawa działań i własności działań w zbiorze liczb rzeczywistych. Nawet jeśli jesteś pewny(-a) swojego rozwiązania, nie pomijaj istotnych obliczeń i zapisywania etapów rozumowania. Jeżeli tego nie zrobisz, pomylisz się w obliczeniach i Twój końcowy wynik na maturze próbnej będzie niepoprawny, nie otrzymasz punktów za właściwe rozumowanie i obliczenia. Skorzystaj też z możliwości tworzenia rysunków pomocniczych oraz wspomagania się Wybranymi wzorami matematycznymi na egzamin maturalny z matematyki. 

Pamiętaj, że w zadaniach, w których należy wykazać prawdziwość jakiejś ogólnej wartości, musisz przeprowadzić rozumowanie ogólne. Nie możesz podstawiać konkretnych wartości liczbowych, nawet jeśli ułatwi Ci to rozwiązywanie zadania otwartego. Zamiast tego, możesz wykorzystać ten sposób w zadaniach zamkniętych, gdzie sprawdzający Twoją maturę próbną nie będą brać pod uwagę obliczeń.

Zbiór zadań z matematyki na poziomie podstawowym

Jeżeli podchodzisz do matury próbnej z matematyki na poziomie rozszerzonym, rozwiązuj zadania wymagające zaplanowania strategii rozwiązania, modelowania matematycznego, uzasadnienia postawionej tezy i jej prawdziwości. Egzaminatorki i egzaminatorzy CKE zalecają też, aby popracować nad umiejętnościami z zakresu planimetrii i geometrii na płaszczyźnie kartezjańskiej. Eksperci rekomendują również rozwiązywanie zadań różnymi sposobami i poszukiwanie alternatywnych ujęć zagadnień.

Zbiór zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym

Jak przygotować się do matury próbnej z języka angielskiego?

Według sprawozdania CKE z matury 2023 z języka angielskiego na poziomie podstawowym osoby zdające uzyskały najniższe wyniki za zadania sprawdzające znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. 

Poziom wykonania zadań sprawdzających znajomość środków językowych na maturze rozszerzonej wyniósł 56%. Średni wynik z tego zakresu to 64% a w przypadku poprawności środków językowych – 65%. 

Darmowe arkusze maturalne – język angielski na poziomie podstawowym

Na podstawie tego sprawozdania i rekomendacji egzaminatorek i egzaminatorów sprawdzających testy diagnostyczne z poprzedniego roku szkolnego wyciągamy 5 najważniejszych wskazówek dla przystępujących do matury próbnej z języka angielskiego.

 1. Na podstawie sprawozdania i rekomendacji CKE zalecamy przede wszystkim bezwzględne przestrzeganie warunków określonych w poleceniu zadania na maturze próbnej. Stosuj się do limitu wyrazów, nie ignoruj konieczności wykorzystania konkretnego wyrazu w zdaniu i przestrzegaj ustalonej kolejności wyrazów. Jeżeli Twoim zadaniem jest uzupełnienie luki, pamiętaj o przekształceniu treści z tekstu czytanego lub słuchanego i nie używaj wyrażeń, które wprost padają w tekście. 
 2. Egzaminatorzy CKE doradzają, żeby skupić swoją uwagę na kontekście, w jakim pojawiają się dane wyrazy w tekście i dokonywać jego wnikliwej analizy. CKE w swoim sprawozdaniu zwraca też uwagę na to, że odpowiedzi osoby zdającej muszą bezpośrednio wynikać z tekstu. Maturzystka lub maturzysta nie może kierować się własnymi przekonaniami lub wiedzą ogólną przy wyborze odpowiedzi, a zamiast tego powinien bazować na tekście słuchanym lub czytanym. W ramach treningu przed maturą próbną warto też zastanowić się nad uzasadnieniem wybranej przez Ciebie odpowiedzi i wskazać powody, dlaczego eliminujesz pozostałe. 
 3. Przeczytaj uważnie polecenie do wypowiedzi pisemnej, omów szczegółowo każdy podpunkt w co najmniej 2 zdaniach i nie pomijaj zakończenia swojej pracy. Według danych CKE jednym z najczęściej popełnianych błędów przez maturzystki i maturzystów jest niezrozumienie polecenia, które skutkuje z kolei m.in. niezgodnością całej pracy osoby zdającej z tematem. Z tego powodu warto podkreślić najważniejsze słowa w poleceniu, zapisać pomysły w formie mapy myśli i uporządkować swój przekaz w postaci konspektu. 
 4. Egzaminatorzy rekomendują też realizację tego zadania według wskazanych w poleceniu punktów, ale jednocześnie zgodną z jasną intencją do piszącego. Wypowiedź musi nie tylko nawiązywać do treści polecenia, ale być też precyzyjna, szczegółowa i nie może zawierać elementów domysłu. CKE zwraca też uwagę na błędy językowe i ortograficzne w wypowiedziach pisemnych. Wskazuje jednocześnie, że lepiej unikać konstrukcji gramatycznych, które wykraczają poza opanowany zakres języka i wykorzystywać prosty, komunikatywny język. 
 5. W przypadku poziomu rozszerzonego maturzystki i maturzyści często zapominają o tytule artykułu lub jego zakończeniu, dlatego warto zapisać sobie taką przypominajkę na arkuszu już na początku matury próbnej. Egzaminatorzy CKE podpowiadają też, że rozprawka na poziomie rozszerzonym musi mieć jasno określone stanowisko, które nie może być pytaniem otwartym. Cała wypowiedź pisemna powinna być spójna i stanowisko przedstawione we wstępie musi być konsekwentnie realizowane w każdym podpunkcie.

Matura z angielskiego bez tajemnic – omówienie arkusza krok po kroku

Matura próbna - odpowiedzi

Matura próbna z Operonu może być sprawdzana na dwa sposoby. Każda osoba nauczycielska może sprawdzić pracę samodzielnie na podstawie modeli odpowiedzi lub wykorzystać elektroniczny klucz, który umożliwi automatyczne sprawdzanie matur próbnych. Termin otrzymania wyników z testu diagnostycznego zależy od tego, jak szybko Twój nauczyciel/nauczycielka sprawdzi prace lub wprowadzi odpowiedzi uczennic i uczniów do systemu.

Wyniki testu diagnostycznego CKE będą przekazywane dyrekcji szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. Dnia 11 grudnia 2023 roku około godziny 12:00 pojawią się zasady oceniania rozwiązań zadań z języka polskiego. Następnego dnia o tej samej godzinie pojawią się rozwiązania z matematyki. Trzeciego dnia uczennice i uczniowie dowiedzą się, jakie wyniki otrzymali z testu diagnostycznego z języków obcych nowożytnych.

Nowa Era będzie publikować modele odpowiedzi sukcesywnie od dnia 9 stycznia 2024 roku. Tego dnia osoby nauczycielskie otrzymają też panel do wprowadzenia wyników. Ogólnopolskie wyniki “diagnozy PRZED MATURĄ” pojawią się 20 lutego 2024 roku.

Czy matura próbna jest trudniejsza?

Uczennice i uczniowie w poprzednim roku szkolnym przystąpili do dwóch egzaminów maturalnych od CKE, w tym jednego próbnego. W grudniu 2022 średni wynik za rozwiązanie zadań w arkuszu diagnostycznym z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 50%, a w maju wzrósł do 66%. 

Średni wynik z matury próbnej z grudnia 2022 z matematyki na poziomie podstawowym to 57%, a ostatecznie na egzaminie maturalnym w maju 2023 wyniósł 71%. 

Maturzystki i maturzyści, którzy przystąpili do testu diagnostycznego w grudniu 2022 z języka angielskiego na poziomie podstawowym osiągnęli średni wynik w wysokości 85%  i na tym poziomie już utrzymał się do maja 2023, kiedy uczennice i uczniowie przystąpili do “prawdziwego” egzaminu maturalnego. 

Średnie wyniki osób zdających wzrosły nawet o 31 punktów procentowych w przeciągu kilku miesięcy, tak jak w przypadku matematyki na poziomie podstawowym. Czy matura próbna jest trudniejsza? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo oprócz tego, że poziom matur próbnych w porównaniu z poziomem prawdziwego egzaminu maturalnego mógł być faktycznie wyższy, trzeba wziąć pod uwagę również to, że w ciągu kilku miesięcy uczennice i uczniowie mogli na bazie informacji zwrotnej od swoich osób nauczycielskich popracować nad swoimi słabymi stronami. 

Bez względu na to jednak, czy poziom matur próbnych jest wyższy, czy maturzystki i maturzyści 2023 intensywnie powtarzali materiał przez kilka miesięcy przed prawdziwą maturą – dane pokazują, że poprawa wyniku o nawet 30 punktów procentowych w stosunkowo krótkim czasie jest możliwa. Mimo tego nie damy Ci drogi na skróty, nie obiecamy 100% z matury w kilka miesięcy i nie zaoferujemy kursu, z którym powtórzysz wszystko do matury w 4h. Zamiast tego, jeśli dołączysz do nauki z nami sprawimy, że wszystko stanie się logiczne i zrozumiałe.

Chcę powtórzyć z Wami do matury 2024

🔴 Powtórz do matury w 100 dni - dołącz do naszej grupy!

W sto dni przerobisz WSZYSTKO co niezbędne na maturze podczas zajęć LIVE – najważniejsze zagadnienia, arkusze, typy zadań, schematy rozwiązań. Liczba miejsc ograniczona.